UKR

Коли ми говоримо про технології, ми говоримо про майбутнє і про те, як кожна річ знаходиться лише на відстані одного кліку. Таким чином, онлайн-опитування стають набагато доступнішими та значно важливішими. Платформа, яка зосереджена на опитуваннях, привносячи великий вплив на суспільство, це U-Report.

Що таке U-Report?

U-Report – це інтерактивна платформа, спеціально створена для молоді, де кожен голос важливий у формуванні соціальних змін та впливу на спільноту. Ця платформа надає можливість вільно висловлювати свої думки щодо повсякденних проблем і брати безпосередню участь у внесених змінах.

U-Report забезпечує конфіденційність учасників. Дані, до яких має доступ платформа, включають публічну інформацію з профілю (таку як ім’я або номер телефону) та дані, надані користувачем добровільно (вік, стать, країна, область). Ці інформації не корелюються, і коли користувач стає U-Reporter, результати опитувань зберігаються анонімно шляхом призначення унікального коду кожному учаснику.

Як стати U-Reporter?

Щоб стати U-Reporter, потрібно перейти за прикріпленим посиланням та вибрати найбільш доступну для вас платформу для відповіді на опитування. Після вибору платформи, вас буде перенаправлено до неї, і вам буде задано кілька базових питань про себе. Після відповіді на “розігрівальні” питання, ви офіційно можете називати себе членом U-Reporter.

Конкурс для членів U-Reporter.

Крім важливих переваг від участі в опитуваннях, ми пропонуємо вам ще один значущий стимул. Якщо ви оберете стати членом U-Reporter, ви зможете взяти участь у спеціально створеному для членів платформи конкурсі. Його організує ФНТ. Ми пропонуємо 5 сюрприз-комплектів з must-have продуктами для 5 українських молодих людей, які виконають умови участі у конкурсі.

Щоб взяти участь, вам потрібно:

  1. Бути українцем, який перебуває на території Румунії.
  2. Бути у віці від 16 до 24 років.
  3. Зробити тег трьох друзів (які також підпишуться на U-Report) у пості конкурсу та залишити в тому ж коментарі скріншот, який доводить, що ви підписалися на платформу.
  4. Бути підписаним на U-Report на весь період конкурсу (перевіряється).

Наскільки це просто, чи не так?

Конкурс триватиме до 28 лютого, а розіграш відбудеться 29 лютого для кожної обласної фундації, зазначеної раніше, через Random.org.

Беріть участь у конкурсі на нашій сторінці у Facebook!

ENG

When we talk about technology, we talk about the future and how everything is just a click away. So online surveys are much more accessible and much more important. One platform that has surveys at its core, making a big impact on society, is U-Report.

What is U-Report?

U-Report is an interactive platform, specifically designed for young people, where every voice counts in shaping social change and community impact. This platform offers the opportunity to freely express your views on everyday issues and get directly involved in making a difference.

U-Report ensures the confidentiality of participants. The data accessed by the platform includes public profile information (such as name or phone number) and data voluntarily provided by the user (age, gender, country, county). This information is not linked, and when a user becomes a U-Reporter, survey results are kept anonymous by assigning a unique code to each participant.  

 

How do you become a U-Reporter?

To become a U-Reporter, you need to access the attached link and choose the platform most accessible to you to take the surveys.
Once you have chosen the platform, you will be redirected to it and will be asked some basic questions about yourself.
Once you have answered the “warm-up” questions, you can officially become a U-Reporter member.

U-Reporter Member Contest.

In addition to the important benefits of taking part in surveys, we offer you another significant incentive. If you choose to become a U-Reporter member, you can take part in a special contest created especially for U-Reporter members. It will be organised by FNT.
We offer 5 surprise kits with must-have products for 5 young Ukrainians, who meet the contest entry requirements.

To participate you must:
1. Be a Ukrainian living in Romania.
2. Be between 16-24 years old.
3. Tag 3 friends (who also subscribe to U-Report) to the contest post and leave a ScreenShot in the same comment proving that you have subscribed to the platform.
4. To be subscribed to U-Report for the whole contest period (subject to verification).

How simple is that?

The contest will run until February 28, and the drawing will be held on February 29 for each County Foundation listed above via Random.org.

Enter the competition on our Facebook page!